วิธีใช้

อ้อย

ยางพารา

ข้าว

สับปะรด

ปาล์ม

ส้ม

ลำไย

ทุเรียน

ข้าวโพด

มันสำปะหลัง

กาแฟ

มะพร้าว