พาริช ก่อตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์ที่จะช่วยยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการเกษตร และทำธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเรามุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีชั้นหนึ่งจากทั่วโลกมาใช้ กับทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ด้วยสโลแกนที่ว่า “พาริช พารวยด้วยนวัตกรรม”

เราทำธุรกิจในการผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการเกษตรด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร และเน้นทางด้านคุณภาพของสินค้า เพื่อทำให้เกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถที่จะเพิ่มปริมาณและยกคุณภาพของผลผลิต โดยการทำธุรกิจจะต้องคำนึงถึงเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก