เราจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเอ็นไซม์สัตว์หลายชนิดรวมถึง

เอ็นไซม์

— Phytase
— Xylenase
— Lypase
— Protease

อาหารเสริม

Xanthophyll From Marigold

วัตถุดิบ

กากถั่วเหลือง
กากงา