รูปแบบการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่

เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 1. การเตรียมดิน 1.1 ไถดะด้วยผาล 3 หนึ่งครั้ง 1.2 ปลูกปอเทือง (ใช้เมล็ด 8 กก./ไร่) 1.3 ช่วงต้นปอเทืองออกดอกไถกลบด้วยผาล 3 1.4 ไถระเบิดดินดาน 1.5 ไถแปรด้วยผาล 7 สามครั้ง 1.6 ไถระยะห่างระหว่างร่อง 1 เมตร 1.7 ไถชักร่องเดี่ยวลึก 30 เซนติเมตร 2. พันธุ์อ้อย 2.1 LK 92-11 (ศูนย์ส่งเสริมอ้อยฯ ภาคเหนือ) 3. เตรียมต้นกล้า 3.1 เพาะต้นกล้าอ้อย 3.2 คัดเลือกต้นกล้าอ้อยเตรียมนำลงแปรงปลูก เดือนพฤษภาคม 4. การปลูก 4.1 ใช้จอบพรวนดินในร่องอ้อย 4.2 ใช้คราดพรวนดินในร่องอ้อย 4.3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 1กก./ไร่ 4.4 นำต้นกล้าปลูกวางต้นคู่ 1,600 ต้นต่อแถว 4.5 ใช้จอบกลบต้นกล้าอ้อยที่ปลูก เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 5. บำรุงรักษา 5.1 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่งหน้า 500 กก./ไร่ ครั้งที่ 1 5.2 การกำจัดวัชพืช (ด้วยหญ้าญี่ปุ่น) 5.3 การให้น้ำอ้อย (ใช้ระบบน้ำพุเตี้ย) 5.4 ทำการสางใบอ้อยช่วงอายุอ้อย 4 เดือน 5.5 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่งหน้า 500 กก./ไร่ ครั้งที่ 2, 3 เดือนมีนาคม 6. การเก็บเกี่ยว 6.1 ตัดอ้อยสด (ใช้แรงงานคน) 6.2 ขึ้นอ้อย (ใช้รถคีบ) 6.3 ใช้รถบรรทุกสิบล้อ (บรรทุกอ้อยส่งโรงงาน) เดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม 7. การบำรุงรักษาหลังการเก็บเกี่ยว 7.1 ไม่เผาใบอ้อย 7.2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่งหน้า 500 กก./ไร่ 7.3 การให้น้ำ (ใช้ระบบน้ำพุเตี้ย) 7.4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่งหน้า 500 กก./ไร่ ครั้งที่ 2, 3 ต้นทุนการปลูกอ้อยสูตร 100 ตัน/ไร่ ต้นทุนที่1 (ปลูกแบบซื้อพันธุ์อ้อย)
 1. การเตรียมดินค่าไถเตรียมดิน 980 บาท/ไร่
 2. ค่าพันธุ์อ้อย (12 ตัน/ไร่) 13,200 บาท/ไร่
 3. ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 4,500 บาท/ไร่
 4. ค่าปลูกอ้อย 2,000 บาท/ไร่
 5. ค่าถุงเพาะชำ 9,600 บาท/ไร่
 6. ไม้ไผ่ 8,687 บาท/ไร่
 7. ไม้ยูคา 6,578 บาท/ไร่
รวม 45,545 บาท/ไร่ ต้นทุนที่ 2 (ปลูกแบบเตรียมพันธุ์เองเพื่อลดต้นทุน)
 1. การเตรียมดินค่าไถเตรียมดิน 980 บาท/ไร่
 2. ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 4,500 บาท/ไร่
 3. ค่าปลูกอ้อย 2,000 บาท/ไร่
 4. ค่าถุงเพาะชำ 9,600 บาท/ไร่
 5. ไม้ไผ่ 8,687 บาท/ไร่
 6. ไม้ยูคา 6,578 บาท/ไร่
รวม 32,345 บาท/ไร่ ก่อนเริ่มกระบวนการเพาะปลูก ปัจจัยแรกสุดที่ให้ความสำคัญและคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน คือ พื้นที่เพาะปลูก จะ ต้องมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี คัดเลือกพื้นที่ให้อยู่ห่างจากมลพิษทั้งหลาย คือถนนหลวง โรงงาน และแปลงปลูกพืชที่ใช้สารเคมี และจะต้องศึกษาประวัติด้านการเกษตรของพื้นที่นั้นอย่างถี่ถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความบริสุทธิ์ของอ้อยอินทรีย์ หัวใจของการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันเป็นวงจร เพื่อดูแลหล่อเลี้ยงต้นอ้อยให้เติบโตสมบูรณ์ คือ 1.ดิน 2.พันธุ์อ้อย 3.น้ำ 4.ปุ๋ย โดยมีวิธีการปลูกดังนี้ การเตรียมดิน เนื่อง จากดินเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตของอ้อย การศึกษาเรื่องของดินอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ทำให้ทราบว่า ดินที่อ้อยต้องการ จะต้องมีคุณสมบัติครบ 4 ประการ คือ น้ำ อากาศ อินทรียวัตถุ และแร่ธาตุ ดังนั้น การเตรียมดินจะต้องใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน, ฟิวเตอร์ เค้กและขี้เถ้า ผสมกันในอัตราที่เหมาะสม เพื่อทำให้ดินมีอินทรียวัตถุมากขึ้น สภาพพื้นที่ที่ใช้ปลูกอ้อยสามารถระบายน้ำได้ดี มีแหล่งน้ำที่สะอาด อยู่ในมาตรฐาน หรือเป็นแหล่งน้ำชลประทาน  วิธีการปลูก ก่อนอื่นจะต้องมีการคัดเลือกพันธุ์อ้อย พันธุ์ที่แนะนำใช้ในแปลงคือ พันธุ์ LK92-11 ที่มีคุณสมบัติแตกกอดี มีความต้านทานต่อโรคสูง ให้ความหวานสูงและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอีกด้วย เมื่อ คัดพันธุ์อ้อยได้แล้ว เราจะตัดส่วนที่เป็นข้อตาออกมาเพาะไว้ในถุงเพาะชำทีละถุง จนข้อตาเริ่มงอกเป็นหน่อและโตขึ้น เราก็จะคัดเลือกหน่ออีกครั้งใช้ วิธีการปลูกด้วยข้อตาโดยตัดห่างจากข้อตาด้านละ 2 นิ้ว 1 ถุงเพาะกล้า ใช้ 1 ข้อตา เมื่อกล้ามีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 30 – 45 วัน ก็นำลงปลูก ซึ่งก่อนปลูกให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นในอัตรา 12.5 กิโลกรัม/แถว แล้วนำต้นกล้าออกจากถุง นำมาลงดินให้พอดีกับร่องอ้อย โดย 1 ร่อง สามารถลงอ้อยได้ 2 ต้น วางเป็นบล็อกๆ เรียงคู่ขนานกันยาวตลอดร่องอ้อย แล้วจึงกลบดินให้แน่น “แปลงปลูกจะมีขนาด 40 เมตร x 40 เมตร จำนวน 40 แถว โดย 1 แถวจะใช้กล้าจำนวน 1,600 ต้น หรือใช้ทั้งหมดจำนวน 64,000 ต้นต่อไร่” โดยทฤษฎีคณิตศาสตร์สูตรคำนวณการปลูกอ้อย 100 ตัน/ไร่: 1) ปลูกอ้อยด้วยอ้อยที่ชำไว้ในถุงให้ได้ 62500 ต้นใน 1 ไร่ 2) บำรุงดูแลอ้อยทุกต้นในไร่ให้ได้น้ำหนักต้นละ 1.6 กิโลกรัม อ้อย 100 ตัน/ไร่ = 62,500 ต้น/ไร่ x 1.6 กก./ต้น แต่ใช้ต้นกล้าปลูกจริง 64,000 ต้นต่อไร่เป็นการให้ค่าเผื่อความผิดพลาดถ้าน้ำหนักอ้อยประมาณ 2% และเพื่อเป็นระเบียบและแถวที่สวยงามเท่านั้นครับ เพราะว่าปลูกจริงบางต้นอ้อยอาจจะหนักต้นละ 1 หรือ 2 กิโลกรัมเป็นต้น การให้น้ำ ใช้ กระบวนการคำนวณที่แม่นยำ รู้ปริมาณน้ำทั้งหมดที่อ้อยต้องการในแต่ละวัน เพื่อนำมาตั้งค่าควบคุมปริมาณน้ำในแต่ละครั้งให้พอดี คิดระบบวางท่อน้ำในไร่อ้อย โดยใช้ท่อน้ำ เจาะรูตามระยะที่คำนวณไว้ เมื่อเปิดน้ำ น้ำจะฉีดขึ้นเหมือนน้ำพุเตี้ย และตกลงมาเหมือนสายฝนธรรมชาติ ที่รดต้นอ้อยตั้งแต่ยอดใบลงมาตลอดลำต้นอย่างทั่วถึง ไม่สิ้นเปลืองน้ำ ประหยัดแรงงาน และได้ประสิทธิภาพสูง ใช้วิธีการให้น้ำแบบน้ำพุเตี้ย ระยะเวลาการให้น้ำวันเว้นวัน วันละประมาณ 20 นาทีหรือประมาณ 12,000 ลิตร/ไร่ การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกอัตรา 12.5 กิโลกรัม/แถว และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 เดือนครั้ง จนอ้อยอายุครบ 6 เดือน การดูแลรักษา การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ เกษตรกรจะต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปลูกอ้อยปกติ เพราะมีหลายขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตามให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง แต่ถ้าหากอ้อยมีน้ำหนักมาก ลมพัดแรง อาจทำให้อ้อยล้ม ดังนั้น จะต้องมีการนำไม้ไปค้ำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อ้อยล้ม ถึงแม้ต้นทุนต่อไร่จะสูงกว่าปลูกอ้อยปกติ แต่ก็ให้ผลผลิตมากกว่าเดิม 10 เท่า แต่ใช้พื้นที่เพียงแค่ 1 ไร่เท่านั้น ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกน้อย และต้องการปลูกเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป โครงการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ นับ เป็นความภูมิใจของกลุ่มวังขนาย และมุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จนี้ขยายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัดได้ อีกทั้งยังรองรับแผนการขยายอ้อยพันธุ์ดีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปลูกขยายพันธุ์ในรูปแบบอ้อยอินทรีย์ ซึ่งเป็นอ้อยธรรมชาติบริสุทธิ์ที่นำไปแปรรูปเป็นน้ำตาลธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ แท้จริงได้ในที่สุด ช่อง 3:http://www.youtube.com/watch?v=ETuPkq7xW7U ช่อง 7:https://www.youtube.com/watch?v=ooqOY89sKME#t=35
[fbcomments url="https://www.parichfertilizer.com/knowledge/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2100%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%88/" width="375" count="off" num="3" title="แสดงความคิดเห็น" countmsg="wonderful comments!"]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save